Rímskokatolícka cirkev Kúty

Oficiálne stránky farnosti sv. Jozefa Pestúna v Kútoch
Aktuality

Otázky pre prvoprijímajúcich

 1. Čo je zmyslom života
 2. Kto je Boh?
 3. Odkiaľ poznáme Boha?
 4. Kto je Ježiš Kristus?
 5. Čo znamená meno Ježiš?
 6. Čo znamená meno Kristus?
 7. Kedy a kde sa narodil Pán Ježiš?
 8. Kde a kedy zomrel pán Ježiš?
 9. Kedy slávime zmŕtvychvstanie Pána Ježiša?
 10. Kedy slávime nanebovstúpenie Pána Ježiša?
 11. Čo nás učil Pán ježiš?
 12. Kto je Duch Svätý?
 13. Kedy zostúpil na apoštolov Duch Svätý?
 14. Ako nazývame tri božské osoby?
 15. Kto je Panna Mária?
 16. Kto je svätý Jozef?
 17. Kto je otec Pána Ježiša?
 18. Kto sú anjeli?
 19. Čo je to nebo?
 20. Čo je to očistec?
 21. Čo je to peklo?
 22. Čo je to Cirkev?
 23. Čo sú to sviatosti?
 24. Vymenuj sviatosti
 25. Čo je to krst?
 26. Ako sa krstí?
 27. Čo je Sviatosť Oltárna?
 28. Čo znamená Eucharistia?
 29. Čo je to svätá omša?
 30. Kedy ustanovil Pán Ježiš Eucharistiu?
 31. Akými slovami ustanovil Pán Ježiš Eucharistiu?
 32. Čo je svätá spoveď?
 33. Ako inak nazývame svätú spoveď?
 34. Čo je dôležité, aby mi boli odpustené hriechy?
 35. Čo je to hriech?
 36. Aké poznáme hriechy?
 37. Čo je to ľútosť?
 38. Aká je nedokonalá ľútosť?
 39. Aká je dokonalá ľútosť?
 40. Čo je to modlitba?
 41. Aké druhy modlitby poznáme?
 42. Aké modlitby poznáš? Pomodli sa ich
 43. Čo je to Vyznanie viery?
 44. Kedy máme chodiť do kostola?
 45. Čo znamená prikázaný sviatok?
 46. Ako sa nazýva naše náboženstvo?
 47. Čo znamená slovo kresťan?

 

Odpovede

 1. Zmysel života je, aby sme Pána Boha poznávali, milovali, slúžili mua tak prišli raz do neba
 2. Boh je Stvoriteľ sveta a náš nebeský otec
 3. Boha poznáme z Biblie a zo stvorených vecí
 4. Ježiš Kristus je Syn Boží, ktorý sa stal človekom, aby nás vykúpil
 5. Meno Ježiš znamená: Boh je záchranca
 6. Kristus znamená: Pomazaný- čiže plný Ducha Svätého
 7. Pán Ježiš sa narodil v Betleheme, pripomíname si to na Vianoce
 8. Pán ježiš zomrel v Jeruzaleme, pripomíname si to na Veľký piatok
 9. Zmŕtvychvstanie Páne Ježiša slávime na Veľkú Noc
 10. Nanebovstúpenie Pána Ježiša slávime na-ty deň po Veľkej Noci
 11. Pán Ježiš nás učil čo máme veriť a čo máme konať, aby sme prišli do neba
 12. Duch Svätý je tretia Božská osoba, jedno s Otcom a Synom
 13. Duch Svätý zostúpil na apoštolov na Turíce, naty deň po Veľkej noci
 14. Tri Božské osoby nazývame Najsvätejšia Trojica
 15. Panna Mária je Matka Božieho syna Pána Ježiša
 16. Svätý Jozef je pestún Božieho Syna a manžel Panny Márie
 17. Otec Pána Ježiša je Boh-Otec
 18. Anjeli sú duchovné bytosti, ktoré nemajú telo ale majú rozum a slobodnú vôľu
 19. Nebo je blažené prebývanie v Božej prítomnosti
 20. Očistec je miesto očisťovania duší po smrti, ktoré nezomreli v stave smrteľného hriechu
 21. Peklo je miesto zatratených, ktorí zomireli bez viery a v ťažkom hriechu
 22. Cirkev je spoločenstvo pokrstených, veriacich v Ježiša Krista
 23. Sviatosti sú viditeľné znaky, cez ktoré pôsobí neviditeľná Božia milosť
 24. Sviatosti sú Krst, Birmovanie, Eucharistia, Sviatosť zmierenia, Pomazanie chorých, Kňazstvo, Manželstvo
 25. Krst je prvá, najpotrebnejšia sviatosť, ktorou sa nám odpúšťa dedičný hriech a stávame sa Božími deťmi
 26. Krstí sa poliatím vodou a slovami:, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého
 27. Sviatosť Oltárna je Telo a Krv Pána Ježiša prítomné pod spôsobom chleba a vína
 28. Eucharistia znamená Vzdávanie vďaky
 29. Svätá omša je najsvätejšia obeta Pána Ježiša Krista
 30. Pán Ježiš ustanovil Eucharistiu pri poslednej večeri
 31. Pán Ježiš ustanovil Eucharistiu slovami: Vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás a vezmite a pite, toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku
 32. Svätá spoveď je sviatosť, v ktorej nám Pán Boh cez kňaza odpúšťa hriechy
 33. Svätú spoveď nazývame aj sviatosť zmierenia, alebo sviatosť pokánia
 34. Aby nám boli odpustené hriechy, je potrebné aby sme ich oľutovali, vyznali, aby nám kňaz udelil rozhrešenie a aby sme konali pokánie
 35. Hriech je vedomé a dobrovoľné porušenie Božieho prikázania
 36. Hriechy poznáme všedné a smrteľné
 37. Ľútosť je bolesť duše nad spáchanými hriechmi
 38. Nedokonalá ľútosť je, keď ľutujem zo strachu pred trestom
 39. Dokonalá ľútosť je keď ľutujem preto, že som spôsoil bolesť a urazil Pána Boha
 40. Modlitba je rozhovor s Pánom Bohom
 41. Modlitba môže byť: ďakovná, prosebná, odprosujúca a modlitba chvály
 42. Otčenáš, Zdravas Mária, Sláva Otcu…
 43. Vyznanie viery /Verím v Boha…/ sú základné pravdy, ktoré kresťania vyznávajú slovami a skutkami
 44. Do kostola máme chodiť každú nedeľu a prikázaný sviatok a podľa možnosti aj vo všedné dni
 45. Prikázaný sviatok je deň, ktorý určila Cirkev, aby sme viac mysleli na Pána Ježiša, Pannu Máriu, svätých a na svoju dušu, nepracovali a zúčastnili sa svätej omše
 46. Naše náboženstvo sa nazýva kresťansko katolícke
 1. Kresťan znamená- ten ktorý verí a vyznáva Ježiša Krista

 

otázky 1.sv. prijímanie